1 HOUR 200 EUROS

2 HOUR – 380 EUROS

3 HOUR – 560 EUROS

4 HOUR – 740 EUROS

6 HOUR – 1000 EUROS